آموزش کنترل خشم

  • مدیریت و کنترل خشم خود و دیگران
  • 10 شرکت کننده
  • سطح: علمی و اصولی
180

دقیقه