فن بیان و سخنرانی

  • آموزش مقدماتی / 3ساعت
  • 10 شرکت کننده
  • سطح: حرفه ای
360

دقیقه